Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Årsberetning for 2009

P R Æ S T E B R O     K I R K E

 

Offentligt menighedsmøde

Søndag den 25. april, 2010.

”At være kirke i tiden”

 

Årsberetning:

 

Udfordringen for menighedsrådet er at være kirke i tiden. Det betyder at se fremad uden at miste den historiske sammenhæng. I kirkeministeriets bekendtgørelse for menighedsråd hedder det bl.a., at det ”påhviler MR at virke for gode kår for evangeliets forkyndelse.” At skabe gode kår handler om mere end penge. Det handler om at sikre menigheden gode præster, aktiv medleven, opbakning og støtte, nytænkning og visioner. En gensidighed i respekt for folkekirken mission ”…..at forkynde Kristus som hele verdens frelser” som det udtrykkes i Betænkning 1477.

 

Vi holder menighedsrådsmøde hver måned med undtagelse af juli måned. Møderne afholdes den første torsdag i hver måned, når det ikke kolliderer med helligdage eller deadlines for indsendelse af svar m.v. Der skal stram styring til for, at mødetiden kan holdes indenfor de aftalte 3 timer. Det lykkes ind imellem, men ikke hver gang. Det er menighedsrådets ansvar, at kirkebygninger, inventar, medarbejdere og menighed plejes og passes, så de trives og vokser. Derfor handler meget af rådets arbejde om at fordele de midler, der tildeles på baggrund af kirkeskatten. Det er en opgave, vi tager meget alvorligt. Derfor var det også et chock, da det efter budgetterne var lagt, i september 2009 blev meddelt fra kirkeministeriet, at statskirkeskatten var hævet til 33%. Det betød kraftige besparelser på flere områder, der allerede havde været igennem en svær prioritering. De nye overenskomster har ikke gjort det lettere. Vi har pligt til at se, at medarbejderne overholder en 37 timers og 5 dages arbejdsuge. Det kan lyde indlysende; men det er første gang, jeg har oplevet, at det er fagforningen, der uden medlemmernes opbakning, kræver en sådan arbejdstilrettelæggelse. Tak til alle medarbejdere for deres indsats. Desuden har man fra ministeriets side valgt at skifte fra ét kompliceret regnskabssystem til et endnu mere kompliceret regnskabssystem. Det fordrer professionel økonomistyring og regnskabsledelse. At være menighedsrådsmedlem er et frivilligt job, man skal tage af lyst – ikke af brød. Tak til rådsmedlemmerne for deres arbejde for Præstebro kirke og sogn

 

2009 har været et usædvanligt år med indsættelse af to nye præster og en præsteafsked. Desuden måtte vi konstatere, at kirken nu er blevet voksen – idet vi også kunne fejre 40 års jubilæum. Jo sorrig og glæde har virkelig vandret til hobe i det forgangne år. Vi er taknemmelige for, at vi har to dygtige og ambitiøse præster, der allerede på hver deres måde har sat sit præg på kirkens aktiviteter, og samtaler med dem viser, at der er mange idéer, der blot venter på det rette tidspunkt til at blive udfoldet.

 

 

VI HAR ALTID SØNDAGS ÅBENT.

Sådan kunne vi læse på det ene af de to bannere, der prydede træerne ud til Ringvejen i forbindelse med kirkens jubilæum. Tak til konfirmanderne for deres initiativ til den del af jubilæumsarrangementerne.

 

Udover søndagens gudstjenester har vi mange og afvekslende aktiviteter. En kort opsummering viser mere end 12 aktiviteter for flere aldersgrupper. Men er det de rette aktiviteter, vi har? Skal vi skifte til andre eller ændre på de eksisterende aktiviteter? Det er nogle af de mange spørgsmål, rådets medlemmer har stillet hinanden. Svarene håber vi at finde sammen med de mennesker, der bor i Præstebro sogn.

 

I forbindelse med kirkens jubilæum blev det besluttet at oprette en jubilæumsindsamling for at skaffe midler til en korsgruppe til kirkens indgangsparti. I en tid, hvor kirken efterspørges, hvor det betyder noget, at vi ved, hvad kirken står for, og hvad den betyder for det enkelte menneske, er det vigtigt, at kirken også er synlig i det samfund, den er pladseret i. Og, at den er tydelig i sine signaler. Derfor har det været spændende at se det arbejde, som kunstneren Peter Hesk Møller vil skabe til Præstebro sogn. Det kræver penge, som vi ikke kan tage over den kirkelige ligning. Vi skal således ud med raslebøssen – en aktivitet, vi er gode til i Præstebro kirke, hvor vi hvert år samler flotte beløb ind til bl.a Folkekirkens Nødhjælp. Til korsgruppen skal vi bruge kr. 100.000. Tak for enhver gave – for tips om fonde, der kan søges – for anbefalinger til at skaffe de nødvendige midler. Tak til arbejdsgruppen med Dorte Østergaard Christensen i spidsen for arbejdet med at sende fondsansøgninger. Det er vores mål, at vi skal have pengene i hus så tidligt, at udsmykningen kan være klar til indvielse i påsken 2011.

 

Regnskabet for 2009 har været præget af de mange aktiviteter i forbindelse med præste-ansættelser og –afsked samt kirkens jubilæum. Det er således atypisk, og kan vanskeligt sammenlignes med tidligere år. Vi fik en tillægsbevilling fra provstiudvalget på 150.000 kr, der bl.a. skulle dække udgifterne til istandsættelse af præsteboligen. Samtidig blev det pålagt alle sogne i provstiet at reducere kassebeholdningen. Her var det muligt at skaffe de sidste midler tiol brug i 2009.

 

 

 

Det er vores mål – trods forventet reduktion i den kirkelige ligning – at sikre de kirkelige aktiviteter med ca. 15% af den samlede ligning. Men da vi også ved, at der er vedligeholdelsesarbejder, der presser sig på, må den økonomiske situation vurderes tæt, når det nye budget skal udarbejdes. Budget 2011 skal være klar til provstiudvalget medio juni.

 

Som alle andre har vi drømme og vision. Menighedsrådet har arbejdet med at definere, hvad vi er gode til, og hvad vi kan gøre bedre. Det håber vi, der kan komme et spændende arbejdskatalog ud af. Men for at sikre, at vi ikke har glemt eller overset noget, kan dette udviklingarbejde kun lykkes i et tæt samarbejde med mennesker i Præstebro sogn. Vi mener det således, når vi skriver i de seneste kirkeblade: kom med idéer og velkommen som medarrangør af forskellige aktiviteter. Brug kirkens hjemmeside www.praestebro.dk  til at sende idéer og tilsagn om medvirken.

 

På menighedsrådets vegne

 

Tove F. Buch

Menighedsrådsformand

 

Herlev, den 22. april, 2010. 

 

 

_________________________________________________________

Menighedsrådsformand,

Tove F. Buch, Violinvej 9, 2730 Herlev

Tlf. 40 41 91 54

E-mail: tfbuch@gmail.com 

_________________________________________________________